KRÅNGLA INTE TILL DET

Vinna Matchen gillar kanadensisk spelstil, att gå mer rakt på mål. Vi tycker att det är för mycket planerande och förstudier i konsultbranschen. Ett bra koncept skall gå att införa snabbt och ge tydliga mätbara resultat. Med Vinna Matchen är du snabbt igång och påverkar resultaten i vardagen.

Mer ”bottom up” än ”top down”

Många koncept för målstyrning, som t ex Balanserade Styrkort har ett ”top-down” angreppssätt där arbetet inleds med att identifiera mål och mätetal på en hög nivå i organisationen. Dessa bryts sedan neråt, vilket ofta resulterar i en alltför bred målbild, som man som medarbetare har svårt att ta till sig. Mätetalen upplevs ofta som alltför övergripande och svåra att påverka. Vinna Matchen fångar vad som är viktigt på den övergripande nivå och går sedan direkt till arbetslagsnivå för att säkerställa att målbilden där blir tydlig, påverkbar och engagerande.

Mer styrning än planering

Det är också vanligt att alltför mycket tid läggs på att planera och ta fram mål och planer. Vinna Matchen lägger tyngdpunkten på att etablera effektiva former för uppföljning och styrning mot målen. Att bara sätta mål gör ingen verksamhet bättre. Det är styrningen mot målen och genomförandet av förbättringsåtgärderna som genererar resultaten.